Phoca - M1942 bayonet

M1942 bayonet

Штык M1942 bayonet
Штык M1942 bayonet

Штык M1942 bayonet

 
Display Num 
 
 
Логин